.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Workpackage 4

Development of the content framework for the gateway

Workpackage leader: Direction des Archives de France - Paris - France

Objectives:

  • Gathering information on available content,
  • Develop the framework for the inclusion of descriptive information and of information on the archival services,
  • Provide tools to the participants that will allow them to adapt their data to the requirements defined in WP1,
  • Insert contents and implement services in Archives Portal Europe.

[ back ]